Informații generale

TITLUL PROIECTULUI

ELABORAREA PLANURILOR DE MANAGEMENT PENTRU SITURILE DE IMPORTANȚĂ COMUNITARĂ ROSCI 0042 CODRU MOMA, ROSCI 0055 DEALUL CETAŢII LEMPEŞ – MLAŞTINA HĂRMAN, ROSCI 0170 PĂDUREA ŞI MLAŞTINILE EUTROFE DE LA PREJMER, ROSCI 0195 PIATRA MARE ŞI ROSCI 0207 POSTĂVARUL

COD SMIS 2014+ 123553

SCOPUL PROIECTULUI

PROTEJAREA ŞI REFACEREA BIODIVERSITĂŢII PRIN SERVICIILE OFERITE DE SITURILE NATURA 2000: ROSCI0042 Codru Moma, ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman împreună cu ariile naturale protejate de interes naţional Dealu Cetăţii-Lempeş (2.251) şi Mlaştina Hărman (2.252), ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer suprapus cu aria naturală protejată de interes naţional Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer (2.258), ROSCI0195 Piatra Mare, ROSCI0207 Postăvaru suprapus cu aria naturală protejată de interes naţional Muntele Postăvaru (2.253)

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

CREŞTEREA GRADULUI DE PROTECŢIE ŞI CONSERVARE A BIODIVERSITĂŢII PRIN ELABORAREA ŞI APROBAREA A 5 PLANURI DE MANAGEMENT PENTRU CELE 5 SITURI CARE S-AU AFLAT ÎN CUSTODIA FUNDAŢIEI CARPAŢI SUPRAPUSE CU CELE 4 ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL: ROSCI0042 Codru Moma, ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman suprapus cu ariile naturale protejate de interes naţional Dealu Cetăţii-Lempeş (2.251.) şi Mlaştina Hărman (2.252), ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer suprapus cu aria naturală protejată de interes naţional Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer (2.258.), ROSCI0195 Piatra Mare, ROSCI0207 Postăvaru suprapus cu aria naturală protejată de interes naţional Muntele Postăvaru(2.253).

Evoluţia politicii europene privind biodiversitatea şi conservarea naturii, de la stricta protejare a speciilor, la desemnarea siturilor Natura 2000 necesită elaborarea unor măsuri de management adecvate pentru a asigura conservarea optimă a naturii, a speciilor şi habitatelor.

Conştientizând existenţa beneficiilor oferite de către patrimoniul natural şi ţinând cont că obiectivele privind conservarea naturii nu pot fi atinse decât prin implicarea activă a populaţiei locale, politicile privind conservarea naturii s-au reorientat de la protejarea speciilor la o conservarea participativă care face apel nu doar la proprietarii de terenuri, fermieri ci şi la intreprinzători economici care sunt încurajaţi să dezvolte afaceri ecologice.

Măsurile care vor fi promovate şi aprobate prin consultarea publică a comunităţilor locale, susţin obiectivul specific de creştere a gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii, precum şi principiul dezvoltării durabile, o dezvoltare care vine în întâmpinarea nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi îndeplini propriile nevoi (Raportul Brundtland 1987)

OBIECTIVE SPECIFICE

O1. FUNDAMENTAREA PLANURILOR DE MANAGEMENT PENTRU CELE 5 SITURI AFLATE ÎN CUSTODIA FUNDAŢIEI CARPAŢI, SUPRAPUSE CU CELE 4 ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL: ROSCI0042 Codru Moma, ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman, suprapus cu ariile naturale protejate de interes naţ (2.251) şi (2.252), ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer suprapus cu aria naturală protejată de interes naţ (2.258), ROSCI0195 Piatra Mare, ROSCI0207 Postăvaru suprapus cu aria naturală protejată de interes naţional (2.253)

O2. ELABORAREA ŞI APROBAREA PLANURILOR DE MANAGEMENT PENTRU SITURILE NATURA 2000 AFLATE ÎN CUSTODIA FUNDAŢIEI  CARPAŢI, SUPRAPUSE CU CELE 4 ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL: ROSCI0042 Codru Moma, ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman, suprapus cu ariile naturale protejate de interes naţional (2.251) şi  (2.252), ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer suprapus cu aria naturală protejată de interes naţ (2.258), ROSCI0195 Piatra Mare, ROSCI0207 Postăvaru suprapus cu aria naturală protejată de interes naţional 2.253

O3. CREŞTEREA GRADULUI DE CONŞTIENTIZARE PRIVIND CONSERVAREA SITURILOR NATURA 2000 SUPRAPUSE CU CELE 4 ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL: ROSCI0042 Codru Moma, ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman, suprapus cu ariile naturale protejate de interes naţ (2.251) şi (2.252), ROSCI0170 Pădurea şi Mlaştinile Eutrofe de la Prejmer suprapus cu aria naturală protejată de interes naţ (2.258), ROSCI0195 Piatra Mare, ROSCI0207 Postăvaru suprapus cu aria naturală protejată de interes naţional (2.253)

O4. CREŞTEREA  ŞI ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A CREŞTEREA ŞI ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE ACUSTODELUI PENTRU ASIGURAREA STĂRII DE CONSERVARE FAVORABILĂ A HABITATELOR ŞI SPECIILOR ÎN SITURILE NATURA 2000 SUPRAPUSE CU CELE 4 ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAŢIONAL

ACTIVITĂȚILE ȘI SUBACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

A1. STUDII DE INVENTARIERE, CARTARE ȘI DETERMINARE A STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR SĂLBATICE ȘI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR ȘI NAȚIONAL DIN CELE 5 SITURI NATURA 2000 SUPRAPUSE PESTE 4 ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAȚIONAL AFERNTE ACESTORA, LUATE ÎN STUDIU

A1.1. Inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a speciilor de plante şi habitate de interes comunitar din cele 5 situri Natura 2000 suprapuse peste 4 arii naturale protejate de interes național aferente acestora, luate în studiu

A1.2 Inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate de interes comunitar şi national din cele 5 situri Natura 2000 luate în studiu și a celor 4 arii naturale protejate de interes național aferente, luate în studiu

A1.3. Inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a speciilor de amfibieni şi reptile de interes comunitar şi naţional din cele 5 situri Natura 2000 și din cele 4 arii naturale protejate de interes național aferente, luate în studiu

A1.4. Inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a speciilor de carnivore mari de interes comunitar din cele 5 situri Natura 2000 luate în studiu

A1.5. .Inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a speciilor de lilieci de interes comunitar din cele 5 situri luate în studiu

A1.6. Inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a speciilor de peşti de interes comunitar din siturile Natura 2000 luate în studiu

A1.7. Inventarierea, cartarea și determinarea stării de conservare a speciilor de mamifere semiacvatice (vidră și castor) de interes comunitar din cele 5 situri Natura 2000 luate în studiu

A2.STUDII DE EVALUARE A ACTIVITĂŢILOR CU IMPACT ANTROPIC CE AFECTEAZĂ SPECIILE ŞI HABITATELE DE IMPORTANŢĂ COMUNITARA

A2.1. Evaluarea activităților antropice cu potențial impact asupra speciilor și habitatelor de interes comunitar și național de pe raza celor 5 situri Natura 2000 și a celor 4 arii naturale protejate de interes național, aferente lor, din zona de implementare a proiectului

A2.2. Evaluarea serviciilor ecosistemice ale celor 5 situri Natura 2000 luate în studiu

A3.STUDII PRELIMINARE NECESARE FUNDAMENTĂRII PLANURILOR DE MANAGEMENT PENTRU CELE 5 SITURI LUATE IN STUDIU

A3.1.  Studiul privind stabilitatea sistemelor ecologice de pe raza celor 5 situri Natura 2000 luate în studiu de proiect

A3.2 Identificarea categoriilor de folosintă a terenurilor şi evidenţierea tipului de proprietate în cele 5 situri luate în studiu

A3.3. Studii socio economice în cele 5 situri Natura 2000

A4. ELABORAREA HĂRŢILOR GIS AFERENTE CELOR 5 PLANURI DE MANAGEMENT

A4.1 Elaborarea hărţilor GIS aferente celor 5 planuri de management

A5. ELABORAREA METODOLOGIILOR ŞI PROTOCOALELOR DE MONITORIZARE PENTRU SPECIILE ȘI HABITATELE DE INTERERES COMUNITAR ȘI NAȚIONAL DE PE RAZA CELOR 5 SITURI NATURA 2000 LUATE ÎN STUDIU

A5.1. Elaborarea metodologiilor si protocoalelor de monitorizare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară și națională pentru fiecare arie naturală protejată luată în studiu

A5.2 Elaborarea planurilor privind paza arealelor de pe raza celor 5 situri Natura 2000 luate în studiu

A6. ELABORAREA ŞI EVALUAREA PLANURILOR DE MANAGEMENT INTEGRAT PENTRU CELE 5 SITURI LUATE ÎN STUDIU SUPRAPUSE CU CELE 4 ARII NATURALE DE INTERESS NAŢIONAL AFERENTE

A6.1 Elaborarea planurilor de management integrat pentru cele 5 situri luate în studiu suprapuse cu cele 4 arii naturale de interes naţional aferente

A6.2 Evaluarea adecvată de mediu a celor 5 planuri de management integrat

A7. ACTIVITĂŢI DE EDUCAŢIE ŞI CREŞTEREA GRADULUI DE CONŞTIENTIZARE PRIVIND CONSERVAREA SITURILOR NATURA 2000 ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DE CONSERVARE A SPECIILOR ŞI HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR

A7.1. Activităţi de conştientizare şi educaţie ecologică destinate elevilor comunităţilor locale din zona de desfăşurare a proiectului

A7.2. Activităţi de conştientizare, informare şi consultare destinate altor grupuri ţintă din cele 5 situri Natura 2000 vizate de proiect

A8.MANAGEMENTUL PROIECTULUI

A8.1. Activităţi de management

A8.2. Intărirea capacităţii institutionale

A8.3. Audit